กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Responsive image

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปี 2565

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

ประเภทข้าราชการ

(นางเบญจมาภรณ์  ภิญโญพรพาณิชย์)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบระดับดีเด่น”

 

ประเภทพนักงานราชการ

 

(นายอานุภาพ  ไชยมี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบระดับชมเชย”