กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2564

- การวางแผนบั้นปลายชีวิตในผู้ป่วยวัณโรค

-  การศึกษาลำดับพันธุกรรมทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อหนองใน ในกลุ่มบางรัก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยวิธี Neisseria gonorrhoeae multiantigen sequence typing (NG-MAST)

- ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการ ในโรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง

- ผลการจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด ภายใต้นโยบายลดอันตรายจากยาเสพติด

- การพัฒนาชุดกิจกรรมการอบรมตามหลักการ GE-TICA เรื่อง โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ