กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 27 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 27 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางปัจฉิมา  บัวยอม รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้าศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 27 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

 


ข่าวสารอื่นๆ