กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ออกคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ออกคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

          คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ออกคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ ทั้งในชุมชนและภายในครอบครัว

            วันนี้ (11 เมษายน 2563) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ลงนามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทั่วประเทศ ป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อ โดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์ปีนี้

            เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องมีการดำเนินมาตรการอย่างเข้มข้นทุกพื้นที่ และในช่วงนี้ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ทุกปีประชาชนจะเดินกลับภูมิลำเนา และมีกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทางรัฐบาลได้ยกเลิกวันหยุดและกิจกรรมในช่วงดังกล่าวแล้ว เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อทั้งในชุมชนและภายในครอบครัว กรมควบคุมโรค จึงได้ออกคำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

          1. งดการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ รวมถึงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น การจัดงานทำบุญใหญ่ที่วัด

          2. ไม่แนะนำให้เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลดังกล่าว หากมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับ ขอให้ท้องถิ่นจัดทำทะเบียน ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจากนอกจังหวัด พร้อมที่อยู่หรือที่ที่ประสงค์จะพำนัก และวันที่จะเดินทางมาถึงพื้นที่นั้นๆ เพื่อทำการคัดกรอง และประโยชน์ในการติดตามตรวจจับได้อย่างรวดเร็วกรณีเป็นผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยโรคโควิด-19

          3. การปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณี ยังทำได้ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน โดยให้คำนึงถึง เรื่องความสะอาดในการใช้อุปกรณ์ที่สรงน้ำ เช่น ขัน ขวดน้ำอบ หรือก้านดอกไม้ที่ใช้พรม และล้างมือ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้อุปกรณ์ดังกล่าว การแสดงความกตัญญู และขอพรต่อพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร ไม่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความระลึกถึงพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ห่างไกลผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือโทรศัพท์ เป็นต้น

          4. หากมีการสัมผัสบุคคลหรือไปสถานที่เสี่ยง เมื่อกลับเข้าบ้าน แนะนำให้รีบทำความสะอาดร่างกาย อาบน้ำ สระผม และเปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนพบญาติผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ โดยไม่ควรสัมผัสใกล้ชิด

          5. กินอาหารที่ร้อนสุกสะอาด แยกจานชามและช้อนส้อมส่วนตัว รวมถึงการนั่งรับประทานอาหาร ควรห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร

          6. งดการตั้งวงดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

          7. หมั่นทำความสะอาดบ้าน และข้าวของเครื่องใช้อย่างสม่ำเสมอ

          8. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดนานๆในช่วงฤดูร้อน ระมัดระวังไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

          นายแพทย์สุวรรณชัย ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า ขอให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไตวายเรื้อรัง เป็นต้น พึงพำนักอยู่ในบ้าน อย่าให้คนที่ไม่รู้จักมาใกล้ตัว และปฏิเสธการไปร่วมกิจกรรมหรืองานประเพณีต่างๆ อยู่บ้านหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลาย เช่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดบ้าน และออกกำลังกายให้แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

 

**********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

วันที่ 11 เมษายน 2563


ข่าวสารอื่นๆ