กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Responsive image

“เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” สคร. 11 แนะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง

สคร. 11 แนะผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรู้สถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง เพื่อการดูแลสุขภาพ การวางแผนการดำเนินชีวิต และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับตัวเอง คู่ และครอบครัว ตามแนวคิด “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ กล่าวว่า ทุกวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (Voluntary Counseling and Testing Day: VCT Day) ปี2563 ได้กำหนดคำขวัญรณรงค์ คือ “เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้" โดยมุ่งเน้นให้มีผู้พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและประชาชนทั่วไป ได้รับการตรวจและทราบสถานะการณ์ติดเชื้อของตนเองเร็ว เพื่อให้มีโอกาสป้องกันและเริ่มรักษาด้วยยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่อง สำหรับสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ในปี พ.ศ.2562 พบว่า มีผู้ได้รับการวินิจฉัยและรู้สถานการณ์ติดเชื้อเอชไอวีของตนเอง มีจำนวนประมาณ 471,060 คน (ข้อมูลจาก Spectrum –AEM, 6 เม.ย.63) มีผู้ติดเชื้อบางส่วนไม่ทราบสถานการณ์ติดเชื้อของตนเอง เนื่องจากผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะแรก ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏอาการ จะทราบได้ก็ต่อเมื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีเท่านั้น ผู้ติดเชื้อเอชไอวีสามารถถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีได้ ทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ทางเลือดและแม่สู่ลูก

พญ.ศิริลักษณ์ กล่าวเพิ่ม ปัจจุบันเทคโนโลยีการตรวจรักษาการติดเชื้อเอชไอวีก้าวหน้ามากขึ้น มีการตรวจแบบทราบผลในวันเดียว แต่ประชาชนและกลุ่มประชากรเฉพาะ ยังขาดการเข้าถึงการรับรู้สถานะและขาดความตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ทำให้การเข้าถึงบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีค่อนข้างน้อย คนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และครอบคลุมทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงผู้ที่มีอายุ 18 ปี สามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีโดยความสมัครใจได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ในทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันทุกโรงพยาบาลสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ผลเร็ว ทั้งนี้หากต้องการให้ผลการตรวจได้รวดเร็วและแม่นยำ
ควรตรวจหาเชื้อเอชไอวีหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง ประมาณ 1 เดือน หากพบการติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลจะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ทำให้ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนและมีสุขภาพดี โดยการ
กินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จนสามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลงต่ำกว่า 1,000 copies ต่อซีซีของเลือด ซึ่งผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวจะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือ Untransmittable ช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่และผู้อื่น  หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ