กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
 1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขั้นตอนที่ 5
 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
ขั้นตอนที่ 6
 1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน
 2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ขั้นตอนที่ 7
 1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรม
ขั้นตอนที่ 8
 1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"
 1. กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม
 2. กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร
 3. กิจกรรมทำความดีโดยการบริจาคเลือด
 4. ประกาศเจตนารมณ์
 5. กิจกรรมร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง กรมควบคุมโรค ปี 2566
 6. กิจกรรมจิตอาสา ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
 7. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับหน่วยแพทย์วชิรพยาบาล
 8. กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
 9. กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลราชวิถี ( DDC “Give Blood Give Life”)
 10. กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ปี 2566
 11. กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลราชวิถี
 12.  กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย วันที่ 22 มิถุนายน 2566
 13. การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
 14. กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 
ผลสำเร็จการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

ข่าวสารอื่นๆ