กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

แผ่นพับ

สังคมสูงวัย ใส่ใจพลัดตกหกล้ม

พ.ศ. 2564 ประเทศไทยเข้าสู่ "สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์"
ป้องกัน พ ลั ด ต ก ห ก ล้ ม ในผู้สูงอายุ 
ร่วมกันทำ ... ป้ อ ง กั น ไ ด้
ด้วยความห่วงใยจาก...กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ