กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์

ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

รองผู้อำนวยการ
นางนงนุช ตันติธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนานโยบาย และสารสนเทศ การบาดเจ็บจากการจราจร
นางนงนุช ตันติธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายพานนท์ ศรีสุวรรณ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร บุระทอน

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา คุณเศรษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา คำสอ

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา พุ่มเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิตยาภรณ์ ไชยแสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนุรักษ์ ติระพงศ์ประเสริฐ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางพชรพร วีระพงศ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายวศิลป์ จันทร์สมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรา สนธิศิริกฤตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรัญญา อินทรศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์

นักวิชาการโครงการ

นางธนาภรณ์ กิจอรุณ

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางณฐพร ชลอลักษณ์

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายปฐวี คลายานนท์

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางสาวสาวกัลยา วงศ์สิมบุตร

เจ้าหน้าที่โครงการ

กลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจร
ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายชาญยุทธ วิหกโต

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวยลดา มูลทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิกานต์ นนทะนำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสิรีพร กำมะหยี่

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนภาพร มะหะหมัด

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
นาง สุชาดา เกิดมงคลการ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวฐิติมา ขันธสิน

จพ.โสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

นางสาวลวิตรา ก๋าวี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์ดารา มีสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพิพัฒน์ สังข์ทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มและความรุนแรง
นางสาวนิพา ศรีช้าง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ดร.กาญจนา ศรีสวัสดิ์

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอริษา ไทรสงค์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทรเสนา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรักนิรันดิ์ เครือประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายศุภวิชญ์ หอมหวล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ