กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

รองผู้อำนวยการ
นางนงนุช ตันติธรรม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

กลุ่มพัฒนานโยบาย และสารสนเทศ การบาดเจ็บจากการจราจร
นางนงนุช ตันติธรรม

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นายพานนท์ ศรีสุวรรณ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร บุระทอน

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นพ.วรทย์ บุญดิเรก

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา คุณเศรษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา คำสอ

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา พุ่มเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิตยาภรณ์ ไชยแสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนุรักษ์ ติระพงศ์ประเสริฐ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวศิลป์ จันทร์สมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรา สนธิศิริกฤตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรัญญา อินทรศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์

นักวิชาการโครงการ

นายณรงค์วิทย์ นกจัน

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวปริศนา วังสตัง

เจ้าหน้าที่การเงินและธุการ

นางธนาภรณ์ กิจอรุณ

เจ้าหน้าที่โครงการ

นางณฐพร ชลอลักษณ์

เจ้าหน้าที่โครงการ

กลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจร
ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวยลดา มูลทอง

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิกานต์ นนทะนำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสิรีพร กำมะหยี่

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนภาพร มะหะหมัด

นักวิชาการสาธารณสุข

นายก้องภพ อนุสรณ์ชัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มป้องกันการจมน้ำ
นาง สุชาดา เกิดมงคลการ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวฐิติมา ขันธสิน

จพ.โสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

นางสาวลวิตรา ก๋าวี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ดารา มีสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์ โวหาร

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
นางสาวนิพา ศรีช้าง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ หอมหวล

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรภร เลิศจิราการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายชาญยุทธ วิหกโต

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส.สุนิดา คงงาม

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.ภารดี ผามะณี

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ชลดา นาคเดช

นักวิชาการการเงินและบัญชี

น.ส.ภัณฑนิภา คมน์ธนาธร

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.จิระนันท์ ปรีดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส.ศรัณย์พร วรรณเอก

นักจัดการงานทั่วไป

นางพชรพร วีระพงศ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจาก ความรุนแรง
น.ส.จุฬาลักษณ์ จันทรเสนา

รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐพล ธรรมโสม

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.กุลิศรา วันดีศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

น.ส.จัตตารีย์ สุวรรณทัต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกรณ์พงษ์ กรัณฑ์อำพัน

นักจัดการงานทั่วไป