กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการ
แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บ

รองผู้อำนวยการ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวนิพา ศรีช้าง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กลุ่มพัฒนานโยบาย และสารสนเทศ การบาดเจ็บจากการจราจร
แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

นายพานนท์ ศรีสุวรรณ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร บุระทอน

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายแพทย์วรทย์ บุญดิเรก

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางนงนุช ตันติธรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน

นางสาวรุ่งนภา คุณเศรษฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชลธิชา คำสอ

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวณัฐกฤตา พุ่มเพ็ชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิตยาภรณ์ ไชยแสน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนุรักษ์ ติระพงศ์ประเสริฐ

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวศิลป์ จันทร์สมุทร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศรา สนธิศิริกฤตย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาววรัญญา อินทรศักดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววันวิสา สรีระศาสตร์

นักวิชาการโครงการ

นายศุจินธร โชติการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปาริชาต อนันตศิริ

เจ้าหน้าที่โครงการ

นายวิศรุต แซ่เจีย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนามาตรการป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจร
ดร.ปัญณ์ จันทร์พาณิชย์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายชาญยุทธ วิหกโต

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวยลดา มูลทอง

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศศิกานต์ นนทะนำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสิรีพร กำมะหยี่

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวนภาพร มะหะหมัด

นักวิชาการสาธารณสุข

นายก้องภพ อนุสรณ์ชัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนฤมล ช้างเทศ

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวกัลยา วงศ์สิมบุตร

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวชนม์นิภา รักษาชนม์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มป้องกันการจมน้ำ
นางสุชาดา เกิดมงคลการ

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวฐิติมา ขันธสิน

จพ.โสตทัศนศึกษา ชำนาญงาน

นางสาวลวิตรา ก๋าวี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ดารา มีสุวรรณ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรัตนาภรณ์ โวหาร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจารุวรรณ มณีศรี

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม
นางสาวนิพา ศรีช้าง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายศุภวิชญ์ หอมหวล

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายสุรกิตต์ สิงธิมาศ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวภัทรภร เลิศจิราการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวอัญมณี สุขสิงห์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุนิดา คงงาม

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวภารดี ผามะณี

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวศศินันท์ ทะลา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิชชุตา โควสุรัตน์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจิระนันท์ ปรีดี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสรัลพร จันทร์ทำมา

นักวิชาการการเงินและบัญชี

นางสาววิจิตรา นาคทองแดง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางพชรพร วีระพงศ์

เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

นางสาวอิสรีย์ ชาญวิชา

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บทั่วไป
นางสาวอัญมณี สุขสิงห์

หัวหน้ากลุ่ม

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวจุฬาลักษณ์ จันทรเสนา

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรักนิรันดร์ เครือประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นายจิรพงศ์ เหมะพุกกะ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายณัฐพล ธรรมโสม

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจัตตารีย์ สุวรรณทัต

รองหัวหน้ากลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายกรณ์พงษ์ กรัณฑ์อำพัน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิภาดา พรมกุดตุ้ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสิรินภา อมรทรัพย์กุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน