กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองป้องกันการบาดเจ็บ

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2565

        - กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ปีงบประมาณ 2566

        - อยู่ระหว่างรอผลการประเมินองค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ 2567

        -

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

ปีงบประมาณ 2565

       ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565 

ปีงบประมาณ 2566

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2567

        - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567