กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image
พันธกิจ

กองป้องกันการบาดเจ็บ (Division of Injury Prevention)
 

  1. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  เครื่องมือ และนวัตกรรมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การบาดเจ็บให้ได้มาตราฐาน
     
  2. ถ่ายทอด  สนับสนุน องค์ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ และนวัตกรรมแก่ภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกันการบาดเจ็บ
     
  3. ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง  ป้องกัน  ควบคุมการบาดเจ็บในระดับประเทศ
     
  4. ผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการบาดเจ็บ