กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] Fall Prevention

Fall Prevention

การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ความเสื่อมตามวัย ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่สำคัญคือการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม รายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยพบว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุหกล้มทุกปี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญประกอบด้วย

1. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านร่างกาย การมีโรคประจำตัวเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ต้องใช้ยาที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม รองลงมาคือการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ ทำให้กล้ามเนื้อและระบบการทรงตัวไม่แข็งแรง ภาวะขาดวิตามินดี การบาดเจ็บของเท้า นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านการมองเห็นที่บกพร่อง ประสาทสัมผัสการรับรู้ที่บกพร่อง

2. ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ปลอดภัยถึงร้อยละ 80  เกิดเหตุหกล้มในห้องน้ำถึงร้อยละ 30  ตัวอย่างจุดเสี่ยง เช่น พื้นเปียกลื่น ห้องน้ำไม่มีราวจับ ไม่มีเก้าอี้นั่งอาบน้ำ พื้นต่างระดับ สิ่งของขวางกั้น แสงสว่างไม่เพียงพอ การใช้บันได เป็นต้น นอกจากนี้การแต่งกายและการเลือกใช้รองเท้าที่ไม่เหมาะสมมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้ม

การบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้มมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นเสียชีวิต รวมทั้งอาจทำให้เกิดความพิการทุพลภาพ ต้องพึ่งพาผู้อื่น คุณภาพชีวิตลดลง อายุขัยสั้นลง

 

1,255
คือจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่เสียชีวิตจากพลัดตกหกล้ม ในปี 2565

89,355
คือจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่บาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
จากพลัดตกหกล้ม ในปี 2565

หลายพันล้านบาท
คืองบประมาณที่สูญเสียในแต่ละปี
ในการดูแลผู้สูงอายุที่บาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม | กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
+662 590 3955 | [email protected]

 YouTube: Fall Prevention DDC | Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ

 


ข่าวสารอื่นๆ