กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[FP] Fall Prevention

Fall Prevention

การป้องกันพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จากการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความเสื่อมตามวัยทำให้พบปัญหาสุขภาพที่สำคัญคือการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม รายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทยพบว่า 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุหกล้มทุกปี ปัจจัยเสี่ยงสำคัญประกอบด้วย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน้อยลง การทรงตัวไม่สมดุล มีปัญหาในการมองเห็น การใช้ยา ตำรับยา ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม การมีประวัติเคยหกล้ม รวมถึงการพักอาศัยในบ้านที่ไม่ปลอยภัย การบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้มมีตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิต รวมทั้งอาจทำให้เกิดความพิการทพลภาพ ต้องพึ่งพาผู้อื่น คุณภาพชีวิตลดลง อายุขัยสั้นลง

 

1,262
คือจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่เสียชีวิตจากพลัดตกหกล้ม ในปี 2564

53,383
คือจำนวนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
ที่บาดเจ็บต้องเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล
จากพลัดตกหกล้ม ในปี 2564

หลายพันล้านบาท
คืองบประมาณที่สูญเสียในแต่ละปี
ในการดูแลผู้สูงอายุที่บาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มป้องกันการบาดเจ็บจากพลัดตกหกล้ม | กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

ที่อยู่ 88/21 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
+662 590 3955 | [email protected]

 YouTube: Fall Prevention DDC | Facebook: กองป้องกันการบาดเจ็บ

 


ข่าวสารอื่นๆ