กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

เอกสารและข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วน

แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)


ข้อสั่งการ ศปถ. /คณะอนุกรรมการชุดที่ 6

 1. คำสั่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 1-2563

เทศกาลปีใหม่

2564

2565

2566

เทศกาลสงกรานต์

2564

2565

2567

ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (IS Online)

 1. คู่มือการใช้งานระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Suveillance)
 2. ABBREVIATED_INJURY_SCALE_1985_EB
 3. CONDENSED_CHART _AIS_85_EB
 4. คู่มือการใช้ แบบบันทึกข้อมูล_EB
 5. คู่มือการใช้ ลงรหัสแบบบันทึก_CO_EB
 6. แบบฟอร์มสรุปผลการนิเทศระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
 7. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนให้โรงพยาบาลที่ดำเนินงานส่งข้อมูลระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ
 8. ตัวอย่างหนังสือการเบิกค่าตอบแทน
 9. คู่มือการใช้งานระบบ PHERplus 2023 new
 10. VDO คู่มือการใช้งานระบบ PHERplus 2023
 11. แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ V.PHER PLUS 2024 (Word)  V.11 March 2024
 12. แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ V.PHER PLUS 2024 (PDF) V.11 March 2024

ระบบการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนน

 1. แบบสอบสวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
 2. เกณฑ์สอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
 3. หนังสือเเจ้งเวียนเกณฑ์สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 27 มี.ค.66 (เรียน ผอ.กรว./ผอ.สคร.1-12 เเละ สปคม.)
 4. หนังสือเเจ้งเวียนเกณฑ์สอบสวนอุบัติเหตุทางถนน 27 มี.ค.66 (เรียน สสจ.ทุกเเห่ง)
 5. คู่มือการใช้งานระบบ RTI SAT Version. 2024 new

โครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2563

สรุปผลการดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยมั่นใจไร้แอลกอฮอล์ ปี 2564

แนวทางการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์และเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจ 2565 

โครงการศึกษาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และเทศกาลสงกรานต์ 2566

 1. หนังสือแจ้งเวียนจังหวัด แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่และหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 2566
 2. แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่และหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่
 3. แนวการตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
 4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการศึกษาแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2566

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน RTI

 1. ข้อมูลจังหวัดและอำเภอเสี่ยงการบาดเจ็บและเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเด็กและเยาวชน (ข้อมูลปี 2560 - 2564)
 2. อำเภอเสี่ยงของอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาณ 2566
 3. อำเภอเสี่ยงของจักรยานยนต์ ปีงบประมาณ 2566
 4. ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2566 ลดลงร้อยละ 5
 5. ค่าเป้าหมายผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในปีงบประมาณ 2567 ลดลงร้อยละ 20  จาก Baseline  new 
 6. อำเภอเสี่ยงจักรยานยนต์ (ทั้งปี) ปีงบประมาณ 2567 new 
 7. ค่าเป้าหมายจำนวนและอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2565
 8. ค่าเป้าหมายจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนNumbered List Properties ในปีงบประมาณ 2564