กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก (ฉบับแก้ไข)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ และ นักการเงินและบัญชี

(ฉบับแก้ไข)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ