กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

[RTI] การฝึกอบรม หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน”  ตามแนวคิดมนุษย์ปัจจัย (Human Factor) Train the Trainer for Road Safety Instructor Thailand ภายใต้โครงการ Thailand Safe Youth Program สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ จังหวัดขอนแก่น

การฝึกอบรม
หลักสูตร “วิทยากรมืออาชีพการจัดการเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนน” 
ตามแนวคิดมนุษย์ปัจจัย (Human Factor)
Train the Trainer for Road Safety Instructor Thailand
ภายใต้โครงการ Thailand Safe Youth Program
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น

Youtube

 

eDaDee.jpg


ข่าวสารอื่นๆ