กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

   1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 4

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
 2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ขั้นตอนที่ 5

 1.  แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน
 2.  การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6

 1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 7

 1.    ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 2.    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู

 1. กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนธนาธรรม
 2. กิจกรรมลงนามถวายพระพร
 3. กิจกรรมทำความดีโดยการบริจาคโลหิต
 4. กิจกรรมจิตอาสา
 5. 5.กิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย / กิจกรรมขยะกำพร้า
 6. 6.มาตรการลดและประหยัดพลังงาน กองป้องกันการบาดเจ็บ