กองป้องกันการบาดเจ็บ
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

   1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 4

   1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน

   2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

ขั้นตอนที่ 5

   1. แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่มีการทบทวน

   2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ขั้นตอนที่ 6

   1. DDC Moral Award ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) และประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่มีผลการประเมินในระดับองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (DDC Good Governance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 7

   1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

   2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน