กองกฎหมาย
Responsive image

⚖️ Law แล้ว Law เล่า By Legal DDC (No. 11/2567)

⚖️ Law แล้ว Law เล่า By Legal DDC (No. 11/2567)

    แม้ได้ยกเลิกสัญญาจ้างไปแล้ว ก็ยังสามารถตกเป็นผู้ทิ้งงานได้

    แม้ขณะออกคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานจะได้ยกเลิกสัญญาแล้ว และการยกเลิกสัญญามีผลให้คู่สัญญาไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาต่อกันก็ตาม แต่ในขณะที่มีการไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นบุคคลนั้นยังมีฐานะเป็นคู่สัญญา และการมีคำสั่งว่าบุคคลใดเป็นผู้ทิ้งงาน มิใช่การดำเนินการตามสัญญา แต่เป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ตามข้อ 145 ทวิ วรรคหนึ่ง (2) วรรคสองและวรรคสาม แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ปัจจุบันคือมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ดังนั้น แม้ได้ยกเลิกสัญญาจ้างไปแล้ว แต่การออกคำสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ไม่ใช่การใช้สิทธิตามสัญญา จึงยังสามารถตกเป็นผู้ทิ้งงานได้

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ