กองกฎหมาย
Responsive image

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 (มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป)

รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์  :  คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ