กองกฎหมาย
Responsive image

เปิดเผยรายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างกฎกระทรวงการแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

     กองกฎหมาย กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองในระดับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงการแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงการยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ กองกฎหมายจึงดำเนินการเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวแก่ประชาชน 

 


อ่านเพิ่มเติม 

► รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง การแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่พาหนะจะเข้ามาถึงด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คลิกที่นี่

► รายงานวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ร่างกฎกระทรวง การยื่นเอกสารต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พ.ศ. .... คลิกที่นี่


ข่าวสารอื่นๆ