กองกฎหมาย
Responsive image

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Legal Affairs Media Service : LAMS)

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรคและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (Legal Affairs Media Service : LAMS)


ข่าวสารอื่นๆ