กองกฎหมาย
Responsive image

ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงวันมาฆบูชา 2567

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 กรมควบคุมโรค โดยกองกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลพบุรี สรรพสามิตพื้นจังหวัดลพบุรี ปกครองจังหวัดลพบุรี และสถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ณ พื้นที่จังหวัดลพบุรี ในช่วงวันมาฆบูชา พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้แก่ประชาชน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่าผู้ประกอบการและประชาชนให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายเป็นอย่างดี กองกฎหมายขอขอบพระคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ และขอชื่นชมผู้ประกอบการตลอดจนประชาชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ