กองกฎหมาย
Responsive image

รายงานตัวชี้วัด ปี 2563

ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำแนวทางการจัดทำบันทึกข้อตกลงของกรมควบคุมโรคกับหน่วยงานภายนอก

 

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ระดับความสำเร็จในการรวบรวมศูนย์ข้อมูล ประมวล และนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์