กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (SOP) ของกองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงานตามกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน (SOP)  ของกองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของกองโรคไม่ติดต่อให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงมีคุณภาพมาตรฐาน และควบคุมกำกับการดำเนินงานให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

E-Book : https://online.fliphtml5.com/qqvqr/lozu/#p=22

Download ประกาศ : 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ