กองโรคไม่ติดต่อ
Responsive image

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตนาจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมา จาก "ปัญหาที่อยากแก้" "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลตามปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5  กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด

  • เอกสารประกอบการประชุม
  • ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)

     5.1)  กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

  • เอกสารประกอบการประชุม
  • ประมวลภาพกิจกรรม (Infographic)

ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (DDC Good Guy 2567) 

 

  ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)

  • รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 12 เดือน)
  • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ12 เดือน)

    7.1) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

  •  

 

ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือ ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่าง ๆ

  • พาวเวอร์พอยท์ (Powerpoint)
  • วีดิทัศน์

ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

 


ข่าวสารอื่นๆ