Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/228
7 พฤษภาคม 2563
15 พฤษภาคม 2563
2563
-
-
600000
-
1
2563
กองระบาดวิทยา อาคาร 10, 11 ชั้น 3 ตึกกรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เงินงบประมาณ
ซื้อ
กองระบาดวิทยา
-
-