กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0408.1.3/537
16 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565
2566
16 กันยายน 2565
23 กันยายน 2565
5000000
-
18
2565
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เลขที่ 88/21 ตึกกรมควบคุมโรค ชั้น 3 อาคาร 11 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เงินบำรุง
เช่า
-
-

ประกาศกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการ Cloud Computing ระบบฐานข้อมูลให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-