กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 19 : 24 พฤษภาคม 2562

<p>การสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ <span class="Italic">Salmonella Enteritidis ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อำเภอโพนนา</span>แก้ว จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ 2561&nbsp;</p> <ul> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">การสอบสวนการระบาดของโรคอาหารเป็นพิษจากเชื้อ </span><span class="Italic" style="color:rgb(51, 51, 51)">Salmonella Enteritidis ในหมู่บ้าน<br /> แห่งหนึ่ง อำเภอโพนนา</span><span style="color:rgb(51, 51, 51)">แก้ว จังหวัดสกลนคร เดือนกุมภาพันธ์ 2561</span></span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(51, 51, 51)">สรุป</span>การตรวจสอบข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ 12-<br /> 18 พฤษภาคม 2562</span></p> </li> <li> <p><span style="font-size:16px">ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 19 ระหว่างวันที่ <span style="color:rgb(51, 51, 51)">12-<br /> 18 พฤษภาคม 2562</span></span></p> </li> </ul> <p>&nbsp;</p>

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ