กองระบาดวิทยา
Responsive image

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 32 : 23 ส.ค. 2562

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปีที่ 50 ฉบับที่ 32 : 23 ส.ค. 2562

- การสอบสวนโรคไวรัสตับอักเสบเอจากน้ำดื่มปนเปื้อนในเรือนจำแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม - เมษายน 2560

- สรุปการตรวจข่าวการระบาดของโรคในรอบสัปดาห์ที่ 32 ระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2562

- ข้อมูลรายงานโรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ที่ 32 ระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ