กองระบาดวิทยา
Responsive image

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมควบคุมโรค

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาภาคสนามที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกรมควบคุมโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ