กองระบาดวิทยา
Responsive image

สำนักงานประสานงานเครือข่ายการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียนบวกสาม (สฝรอ.) กรมควบคุมโรคจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและกระบวนการการจัดการ (Management) เครือข่ายอาเซียนบวกสามด้านการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม และทบทวนหลังทำงาน (After Action Review: AAR) การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางเครือข่ายอาเซียนบวกสามด้านการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 13

สำนักงานประสานงานเครือข่ายการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามอาเซียนบวกสาม (สฝรอ.) กรมควบคุมโรคจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจและกระบวนการการจัดการ (Management) เครือข่ายอาเซียนบวกสามด้านการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม และทบทวนหลังทำงาน (After Action Review: AAR) การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางเครือข่ายอาเซียนบวกสามด้านการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 13

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ