กองระบาดวิทยา
Responsive image

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2562

1. โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรง

     1.1 การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อน

2. โรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อนแล้งและแดดจ้า

     2.1 ผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควัน

3. โรคติดต่อที่พบมากขึ้นในฤดูร้อน

     3.1 โรคอุจจาระร่วง

     3.2 โรคอาหารเป็นพิษ

     3.3 โรคบิด

     3.4 อหิวาตกโรค

     3.5 ไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสาดน้อย

4. โรคติดต่อที่มีรายงานระบาดต่อเนื่อง ได้แก่

      4.1 โรคไข้เลือดออก

      4.2 โรคพิษสุนัขบ้า

 5. ภัยสุขภาพในฤดูร้อน ได้แก่

       5.1 การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ