กองระบาดวิทยา
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองระบาดวิทยา

   บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ   

 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566     

 

 

   บุคลากรดีเด่น ของกรมควบคุมโรค  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566