กองระบาดวิทยา
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

► ระดับส่งเสริมคุณธรรม

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก "ปัญหาที่อยากแก้" "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

►  ระดับพัฒนาคุณธรรม

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อที่ 5 ทบทวน ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองระบาดวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อที่ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

► ระดับคุณธรรมต้นแบบ

ข้อที่ 7 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

  • รายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
  • ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
  • แบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ข้อที่ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

ข้อที่ 9 การเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองระบาดวิทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567