กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

การใช้สารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคเกษตร (ไกลโฟเสต) และค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาฟื้นฟูสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร

วารสารออนไลน์อื่นๆ