กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตลอดจนผู้รับบริการ ต่อการดำเนินงานของกรมควบคุมโรคที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมมาภิบาล มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ