กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ตัวชี้วัดระดับกระทรวงสาธารณสุข : ร้อยละของจังหวัดต้นแบบ การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

    บบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (ไตรมาส 1)

    รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    Cookbook ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

    แบบฟอร์ม