สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
สธ 0438.1/352
6 กันยายน 2564
-
2564
-
-
20862
-
1
2564
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
เงินงบประมาณ
ซื้อ
76/2564
6 กันยายน 2564

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ เป็นเงิน 20,862.- บาท

-