สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ผลงานวิชาการ พ.ศ. 2566

ภาพผลงานวิชาการ


► Road traffic injury in Thailand:

A 10-year trend analysis from national injury surveillance

ผู้วิจัย Anyamanee Suksing


► การประเมินความรู้ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติด้เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต

ผู้วิจัย จริยา ดำรงศักดิ์ , แสนสุข เจริญกุล


► ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อการให้บริการสุขภาพ

ของแรงงานข้ามชาติภายใต้ระบบประกันสุขภาพในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ผู้วิจัย เตือนใจ นุชเทียน , จริยา ดำรงศักดิ์ , แสนสุข เจริญกุล


► ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการปฏิบัติตน (Practice) ของแรงงานข้ามชาติ

ต่อสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ต ปี 2565

ผู้วิจัย ธัชริทธิ์ ใจผูก


     

► สัดส่วนโรคเบาหวานในผู้ใต้วับบาดเจ็บจากอุปัติเหตุจราจรจากการประกอบอาชีพขับรถขนาดใหญ่

และด้รับการรักษาในโรงพยาบาลสั่งกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผู้วิจัย พณัญญา เชื้อดำรง , ภัทรสุดา สุขโฉม


► ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อระบบการบริหารจัดการหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ

โรค COVID-19 โรงแรมไมด้ งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี (MIDA Hospitel)

ผู้วิจัย ภัสราภรณ์ นาสา , วนิดา สังยาหยา , แพรวนภา พันธ์โสรี