สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรม และบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

องค์กรคุณธรรม

  •  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                   o สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้รับรางวัล องค์กรส่งเสริมคุณธรรม

  •  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   o สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้รับรางวัล องค์กรคุณธรรม

  •  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                   o สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้เป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

  •  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
                 o อยู่ระหว่างดำเนินการ

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ

  •  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                   o ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

  •  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                   o ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2566