สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

1.ผลิตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ที่สามารถเป็นแกนหลัก ในการพัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ คู่มือ หลักสูตรและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ และได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำใช้อ้างอิงเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับชาติได้

3.เป็นต้นแบบสถาบันฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงสาธิตการให้บริการตรวจอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างรูปแบบบริการตรวจรักษาฟื้นฟูสภาพ เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคติดต่อสำคัญ  โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ รวมถึงโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บร่วมกับเครือข่าย เพื่อลดความพิการ และอัตราตายของประชาชน

4.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการและห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานตามหลักสากลในการตรวจโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ที่สามารถใช้อ้างอิงได้

5.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

_______________________________________________________________________________________________

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม แขนงเวชศาสตร์การจราจร

 • ผลิตแพทย์ให้สามารถพัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ วิจัย องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตแพทย์ให้สามารถประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลรักษาผู้โดยสารในระบบจราจร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • ผลิตแพทย์ให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพต่างๆที่เกิดจากการจราจร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตแพทย์ที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 • ผลิตแพทย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้
 • ผลิตแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
 • ผลิตแพทย์ให้มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

 • ผลิตแพทย์ให้สามารถพัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ วิจัย องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตแพทย์ให้สามารถประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลรักษานักเดินทางท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • ผลิตแพทย์ให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพต่างๆที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • ผลิตแพทย์ที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
 • ผลิตแพทย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้
 • ผลิตแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ
 • ผลิตแพทย์ให้มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร