สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

1.ผลิตแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ที่สามารถเป็นแกนหลัก ในการพัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ และนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ คู่มือ หลักสูตรและฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงต่างๆ ที่มีคุณภาพ มีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ และได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ สามารถนำใช้อ้างอิงเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับชาติได้

3.เป็นต้นแบบสถาบันฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงสาธิตการให้บริการตรวจอย่างมีมาตรฐาน เพื่อสร้างรูปแบบบริการตรวจรักษาฟื้นฟูสภาพ เฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคติดต่อสำคัญ  โรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ รวมถึงโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บร่วมกับเครือข่าย เพื่อลดความพิการ และอัตราตายของประชาชน

4.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านวิชาการและห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานตามหลักสากลในการตรวจโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ที่สามารถใช้อ้างอิงได้

5.ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดหลักสูตรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

_______________________________________________________________________________________________

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม แขนงเวชศาสตร์การจราจร

1. ผลิตแพทย์ให้สามารถพัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ วิจัย องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ผลิตแพทย์ให้สามารถประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลรักษาผู้โดยสารในระบบจราจร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. ผลิตแพทย์ให้สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพต่างๆที่เกิดจากการจราจร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. ผลิตแพทย์ที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

5. ผลิตแพทย์ให้มีความเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพได้

6. ผลิตแพทย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ ภูมิภาค และนานาชาติ

7. ผลิตแพทย์ให้มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและองค์กร

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว

1. สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ นำองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
และระบบสุขภาพของประเทศ ภูมิภาค และนานาชาตินำสู่การป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ โดยใช้นวัตกรรมในการป้องกัน และดูแลรักษานักเดินทางท่องเที่ยว
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3. สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ที่เกิดจากการเดินทางท่องเที่ยว ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4 มีความสามารถในการเรียนรู้ค้นคว้าตลอดชีวิต การทำวิจัย เป็นผู้นำในการสร้างงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของนักเดินทางท่องเที่ยว และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นได้

5. สามารถทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพ ร่วมกับสหวิชาชีพ สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ในการบริหารจัดการด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวทั้งในโรงพยาบาลและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นและเชื้อชาติ

6. มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ เจตคติที่ดี ทักษะในการสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และยึดถือผู้ป่วย/ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางรวมไปถึงผู้ร่วมงานและองค์กร

พันธกิจของแผนการฝึกอบรม แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน​ (อาชีวเวชศาสตร์)​

1.สามารถเป็นแกนหลักในการพัฒนานโยบาย พัฒนาวิชาการ นำองค์ความรู้ด้านอาชีวเวชศาสตร์
และระบบสุขภาพของประเทศ ภูมิภาค และนานาชาตินำสู่การป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.สามารถประเมินความเสี่ยง ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ โดยใช้นวัตกรรมในการป้องกัน และดูแลรักษาผู้ประกอบอาชีพ/คนทำงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

3.สามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพต่างๆ
ที่เกิดจากโรคจากการประกอบอาชีพ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4.มีสมรรถนะ ความรู้และความสามารถตามเกณฑ์ของสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (ภายใต้สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย) เพื่อให้บริการแก่ สถานพยาบาล สถานประกอบกิจการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวเวชศาสตร์

5.มีความสามารถในการเรียนรู้ค้นคว้าตลอดชีวิต การทำวิจัย เป็นผู้นำในการสร้างงานวิจัย
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชากรวัยทำงานได้ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ร่วมงานหรือบุคคลอื่นได้

6.สามารถทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพ และทำงานแบบสหวิชาชีพ สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์
ในการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทั้งในสถานพยาบาลและสถานประกอบกิจการ โดยไม่แบ่งแยกชนชั้นและเชื้อชาติ

7.ความรู้ครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ เจตคติที่ดี ทักษะในการสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และยึดถือผู้ป่วย/ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนรู้ข้อจำกัดของตนเอง