สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
แพทย์หญิงมณฑินี วสันติอุปโภคากร

ผู้อำนวยการ

รองผู้บริหาร
นางมณีรัตน์ ทศรฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

แพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางมณีรัตน์ ทศรฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางพนารัตน์ เรืองฉาย

พนักงานธุรการ ส3

นางสาวพัชรี เดชใด

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นายภัคธร สังข์ทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชัชญานิน สาตะมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววีรยา วงศ์พิริยะวาทิน

นักวิชาการพัสดุ

นายธีรยุทธ โก๊ะแอ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร
นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววนิดา สังยาหยา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวแพรวนภา พันธ์โสรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นายธัชริทธิ์ ใจผูก

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล สีเหลือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรรณวรท ภูเวียง

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นายกฤษฏ์ธรณ์ คาดสนิท

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวฐิตานันท์ นามวงษา

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวนารีรัตน์ กันทะราช

ผู้ช่วยนักวิจัย

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
นางสาวเสาวนีย์ จุลวงค์

หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรสุดา สุขโฉม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพันธกานต์ เจียมจำรัส

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ)

นางสาวภาวลี หินสูงเนิน

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจินต์จุฑา ธูปประกายศรี

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวแสนสุข เจริญกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

นายกวินพัฒน์ อรเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวชฎาพร อินต๊ะ

ผู้ประสานงานโครงการ

นางณัฐณิชา ศรีลาศักดิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายกิตติพัฒน์ ทองสุข

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายสุรนาท ปรมัตถ์สกุล

ผู้ช่วยนักวิจัย

กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงพณัญญา เชื้อดำรง

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวพัณณิตา ครุฑนาค

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวฐานิตา สุขไพร่

ประสานงานโครงการ DGMQ-TVEP