สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและที่ปรึกษา
แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการ

นางมณีรัตน์ ทศรฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางมณีรัตน์ ทศรฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางพนารัตน์ เรืองฉาย

พนักงานธุรการ ส3

นางสาวพัชรี เดชใด

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นายภัคธร สังข์ทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวชัชญานิน สาตะมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววีรยา วงศ์พิริยะวาทิน

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวฑิญาดา วงศ์วิหค

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายธีรยุทธ โก๊ะแอ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร
นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววนิดา สังยาหยา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวแพรวนภา พันธ์โสรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นายธัชริทธิ์ ใจผูก

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล สีเหลือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรรณวรท ภูเวียง

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นายเลิศวรฤทธ์ คาดสนิท

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวช่อผกา นามวงษา

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวชนิกานต์ ยอดชมญาณ

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
นางสาวเสาวนีย์ จุลวงค์

หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรสุดา สุขโฉม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพันธกานต์ เจียมจำรัส

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ)

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวแสนสุข เจริญกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพัณณิตา ครุฑนาค

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ

นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงสุทธิพร ประภาโส

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นายแพทย์ภณสุต หรรษาจารุพันธ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปิยลักษิกา เวชภูติ

ผู้ประสานงานโครงการ

นางสาวชญานิศ วิชัยเจิดจันทร์

ผู้ประสานงานโครงการ WHO