สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและที่ปรึกษา
แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการ

นางมณีรัตน์ ทศรฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางมณีรัตน์ ทศรฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางพนารัตน์ เรืองฉาย

พนักงานธุรการ ส3

นางสาวพัชรี เดชใด

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวฑิญาดา วงศ์วิหค

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชัชญานิน สาตะมาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายภัคธร สังข์ทอง

นักจัดการงานทั่วไป

นายธีรยุทธ โก๊ะแอ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร
นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววนิดา สังยาหยา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

นางสาวแพรวนภา พันธ์โสรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นายธัชริทธิ์ ใจผูก

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรรณวรท ภูเวียง

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวช่อผกา นามวงษา

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวสุวิมล สีเหลือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายเลิศวรฤทธ์ คาดสนิท

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวชนิกานต์ ยอดชมญาณ

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
นางสาวเสาวนีย์ จุลวงค์

หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรสุดา สุขโฉม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพันธกานต์ เจียมจำรัส

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ)

นางสาวอรวี ไชยศิลป์

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ)

นางสาวพิชาภรณ์ วรเชษฐ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายภัทรณัฐ บุญศิริ

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ)

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวแสนสุข เจริญกุล

นักวิเทศสัมพันธ์

นางสาวปาริฉัตร สุวรรณเมือง

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวพัณณิตา ครุฑนาค

นักวิชาการสาธารณสุข

นายเมธาวี จำปาหาญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ

นายแพทย์ชำนาญการ

แพทย์หญิงวาสินี ชลิศราพงศ์

นายแพทย์ปฏิบัติการ

แพทย์หญิงสุทธิพร ประภาโส

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวปิยลักษิกา เวชภูติ

ผู้ประสานงานโครงการ