สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและที่ปรึกษา
นายแพทย์อภิชาติ วชิรพันธ์

ผู้อำนวยการ

นายแพทย์บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้าน

นายแพทย์วิชัย สติมัย

ที่ปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้าน

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางมณรัตนฺ์ ทศรศฐ

หนัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางพนารัตน์ เรืองฉาย

พนักงานธุรการ ส3

นางสาวพัชรี เดชใด

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางอารยา พุทธศาสน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววิภาดา ปองไป

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร
นางสาวเตือนใจ นุชเทียน

หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววนิดา สังยาหยา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นางสาวจันจิรา ชินศรี

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธัชริทธิ์ ใจผูก

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธัญญรัศม์ ธนะสันต์

ผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรมและงานวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

นางสาวพรรณวรท ภูเวียง

ผู้ช่วยผ้จัดการงานอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

นางสาวช่อผกา นามวงษา

นักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
นางสาวเสาวนีย์ จุลวงศ์

หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรสุดา สุขโฉม

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวแสนสุข เจริญกุล

ผู้ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ

นางสาวสิรีพร กำมะหยี่

นักวิชาการคอมพิวเตอร์