สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและที่ปรึกษา
แพทย์หญิงชุลีกร ธนธิติกร

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางมณรัตนฺ์ ทศรศฐ

หนัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางพนารัตน์ เรืองฉาย

พนักงานธุรการ ส3

นางสาวพัชรี เดชใด

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววิไลลักษณ์ ฤกษ์กำยี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร
นางสาวเตือนใจ นุชเทียน

หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววนิดา สังยาหยา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นางสาวจันจิรา ชินศรี

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายธัชริทธิ์ ใจผูก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรรณวรท ภูเวียง

ผู้ช่วยผ้จัดการงานอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

นางสาวช่อผกา นามวงษา

นักวิชาการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

นายเลิศวรฤทธ์ คาดสนิท

เจ้าหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
นางสาวเสาวนีย์ จุลวงศ์

หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรสุดา สุขโฉม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวมนัชชา ภิรมย์อยู่

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ)

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวแสนสุข เจริญกุล

ผู้ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ

นายปาระชาธิปัตย์ คำแหง

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์