สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์

ผู้อำนวยการ

รองผู้บริหาร
แพทย์หญิงปริณดา วัฒนศรี

รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

รองผู้อำนวยการด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

นางมณีรัตน์ ทศรฐ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวมณีรัตน์ ทศรฐ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

เจ้าหนักงานพัสดุชำนาญการ

นายภัคธร สังข์ทอง

รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

นางพนารัตน์ เรืองฉาย

พนักงานธุรการ ส4

นางสาววีรยา วงศ์พิริยะวาทิน

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวพัชรี เดชใด

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวแพรวพรรณ เจริญเลิศวิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไป

นายธีรยุทธ โก๊ะแอ

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร
นางสาวภัสราภรณ์ นาสา

หัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววนิดา สังยาหยา

รองหัวหน้ากลุ่มนโยบายแผนและพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวแพรวนภา พันธ์โสรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพนิดา ทองหนูนุ้ย

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร
นายธัชริทธิ์ ใจผูก

หัวหน้ากลุ่มฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพรรณวรท ภูเวียง

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นายกฤษฏ์ธรณ์ คาดสนิท

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน)

นางสาวนารีรัตน์ กันทะราช

ผู้ช่วยนักวิจัย

นางสาวธนพร พลบถึง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
นางสาวเสาวนีย์ จุลวงค์

หัวหน้ากลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทรสุดา สุขโฉม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววรินธร พรเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนริสร ขันธนิยม

ผู้ประสานงานโครงการ

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวจริยา ดำรงศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวแสนสุข เจริญกุล

รองหัวหน้ากลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

นักวิเทศสัมพันธ์

นายกวินพัฒน์ อรเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางณัฐณิชา ศรีลาศักดิ์

เจ้าหน้าที่การเงิน

นายกิตติพัฒน์ ทองสุข

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายสุรนาท ปรมัตถ์สกุล

ผู้ช่วยนักวิจัย

กลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ
แพทย์หญิงพณัญญา เชื้อดำรง

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ความเป็นเลิศ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาวกัลยรัตน์ วิทยาวงศ์กุล

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน
นางสาวสุวิมล สีเหลือง

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ประสานงานการบริหหารจัดการหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปิยะพงษ์ สว่างวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุข