สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครสอบอนุมัติบัตรฯ สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

https://docs.google.com/forms/d/1zZ3ZWbccnglvXvYD-Sl7DIGxu4RK_ZMruEgDPJA9qho/viewform?edit_requested=true


ข่าวสารอื่นๆ

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ดำเนินการจัดอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง (Intermediate Course for Travel Medicine) ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30-16.30 น. โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเวชศาสตร์ป้องกัน รวมถึงด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตลอดจนมีความรู้เรื่องโรคและภัยทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง คัดกรองและวินิจฉัย รวมทั้งการดูแลรักษาโรคในนักเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ