สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

การอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรด้านความซื่อสัตย์ 
สุจริต สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน ส่งเสริมให้บุคลากร
ในองค์กรมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีแพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ 
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล
แด่พระภิกษุสงฆ์ 5 รูป และรับฟังการอภิปรายธรรมะ เรื่อง อิทธิบาท 4 หลักธรรมในการทำงานที่นำไป
สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และการบรรยาย เรื่อง ความลดลงของจริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงาน 
ที่นำไปสู่ความเสื่อมต่อองค์กร: ประเด็น การรับและติดสินบน การทุจริตในหน้าที่ราชการ และการเลือกปฏิบัติ
โดย นางสาวสุชาฎา วรินทร์เวช ข้าราชการบํานาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย


ข่าวสารอื่นๆ