สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
Responsive image

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

yes ขั้นตอนที่1

♦ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes ขั้นตอนที่2

♦ แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

yes ขั้นตอนที่3

♦ 1 . องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้าน การทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต"สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-ภาพกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-รายชื่อบุคลากรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "Zero Tolerance for SEAH" เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

-เข้าร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY) ของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" ณ บริเวณโถงอาคารชั้น 1 อาคาร 3 ตึกสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

yes ขั้นตอนที่4

♦ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
   2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

yes ขั้นตอนที่5

♦ ทบทวน ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมการจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

yes ขั้นตอนที่6

♦ 1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

yes ขั้นตอนที่7

♦ 1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
   2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

yes กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"

♦ เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2565

♦ ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร