สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
11/2566
7 กรกฎาคม 2566
14 กรกฎาคม 2566
2566
17 กรกฎาคม 2566
-
3000000
-
19
2566
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-