สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0440.6.4/564
28 มีนาคม 2567
3 เมษายน 2567
2567
-
-
1105000
-
20
2567
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-