สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

คู่มือชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual)

     ปัจจุบัน สภาพสังคม เศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และสภาพความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับสภาพปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ส่งผลทำให้การเดินทางเพื่อประกอบภารกิจในแต่ละวันต้องสิ้นเปลืองเวลาและค่าใช้จ่ายมาก จึงเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนหันมาเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีวิตให้สอดคล้องกับบริบทของเมือง โดยหาที่พักอาศัยที่สะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตในเมือง อันเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง คอนโดมิเนียม ในเมืองใหญ่ จึงเป็นที่พักอาศัยของคนรุ่นใหม่วัยทำงาน ที่มีความนิยมกันมากขึ้นในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้ว่าตลาดที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เฉพาะในกรุงเทพฯมีจำนวนคอนโดมิเนียมมากกว่า 1,900 โครงการ (ข้อมูลจาก https://www.hipflat.co.th)
คอนโดมิเนียมส่วนใหญ่จัดให้มีการบริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัย แต่ยังไม่มีระบบการป้องกันควบคุมโรคและสร้างเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมที่ชัดเจน ถึงแม้ในบางแห่งจะมีสถานที่ออกกำลังกาย (Fitness center) และมีกิจกรรมการออกกำ ลังกาย เช่น เต้นแอโรบิคก็ตาม ซึ่งนับวันจะมีประชากรในที่พักอาศัยประเภทนี้จำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นที่รับรู้ว่าปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยทำงานเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองและหน่วยงานพันธมิตร เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพชาวคอนโดมิเนียม จึงร่วมมือกันพัฒนาต้นแบบ
การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนคอนโดมิเนียมและชุมชนแนวสูงอื่นๆ ในเขตเมือง รวมถึงสนับสนุนการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม และพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพในแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวคอนโดมิเนียม“คู่มือชาวคอนโดสุขภาพดี (Healthy Condo Manual)” ฉบับนี้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่รับผิดชอบสุขภาพประชาชนในเขตเมือง ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นรูปแบบของการใช้องค์ความรู้และประสบการณ์แบบสหสาขาในการบริหารจัดการ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสุขภาพแบบยั่งยืนสำหรับคนเมืองรุ่นใหม่ที่นิยมพักอาศัยอยู่ในตึกสูงให้ปลอดภัยจากโรคภัยและมีสุขภาพที่ดี

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ