สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สุขภาพกับการเดินทาง Travel and Health

     การคมนาคมสะดวกรวดเร็วในยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้จำนวนผู้เดินทางทั้งในประเทศและต่างประเทศทวีจำนวนมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งการเดินทางและท่องเที่ยวแต่ละครั้งอาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงจากการเดินทางโดยยานพาหนะทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลอดจนการติดเชื้อโรคระหว่างการเดินทาง ปัญหาสุขภาพเหล่านี้นับวันจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น และไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะตัวผู้เดินทางเท่านั้น แต่อาจมีผลกระทบถึงประชากรทั่วไปที่ไม่ได้เดินทางและท่องเที่ยวด้วย เนื่องจากผู้เดินทางอาจเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ทำให้มีการระบาดของโรคติดต่อข้ามประเทศได้ ส่งผลกระทบต่อด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างมาก ดังเช่น ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว ในเหตุการณ์การระบาดของโรค SARS หรือ การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่(H1N1 2009) ซึ่งความเสี่ยงเหล่านั้นจะลดลงได้ด้วยคำเตือนที่ได้รับทั้งก่อน ในระหว่างเดินทางหรือหลังจากการเดินทาง มาตรการการป้องกันการคัดกรองหรือการบำบัดรักษาที่เหมาะสม จะสามารถลดปัญหาสุขภาพในนักเดินทางและนักท่องเที่ยวลงได้
     จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพอนามัย ผู้เดินทางและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้รับข้อมูลที่เป็นทั้งความรู้ ข้อปฏิบัติและมาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงสำหรับโรคและภัยสุขภาพของนักเดินทางและนักท่องเที่ยว ข้อแนะนำต่างๆ และความเสี่ยงด้านสุขภาพที่มาจาก การเดินทางในรูปแบบต่างๆ มีรายละเอียดและแผนที่ในพื้นที่ที่เกิดโรคอ่านประกอบมีการอธิบายถึงโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนซึ่งรวบรวมไว้กับข้อแนะนำในการใช้วัคซีนและตารางเวลาในการให้โดยการแปลและเรียบเรียงจากเอกสารทางเว็บไซท์ http://www.who.int/ith/en/ เรื่อง สุขภาพกับการเดินทางระหว่างประเทศ (International travel and Health 2012 และ update 2017 ในบทที่ 6 และ 7) โดยมีข้อมูลที่จำเป็นให้ไว้พร้อมทั้งแหล่งสืบค้นเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ