สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนส่งผลต่อประสิทธิภาพของการป้องกันควบคุมโรค การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลต่อการรับรู้และช่องทางรับข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพของประชาชนที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานคร รูปแบบการศึกษาภาคตัดขวางวิเคราะห์ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามในประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 402 คน

ดาวน์โหลดเอกสาร
วารสารออนไลน์อื่นๆ