สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม.ขับเคลื่อนพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ และร่วมบูรณาการแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเขตเมือง ภายใต้แผนบูรณาการ PP&P Excellence Plan (การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข)

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

...ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค มอบให้นางศรินทร สนธิศิริกฤตย์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุม การขับเคลื่อนพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพเขตเมือง การวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และบูรณาการแผนงานโครงการที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประชาชนเขตเมือง ได้แก่ โรควัณโรค โรคไข้เลือดออก โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า โรคไม่ติดต่อ และงานอุบัติเหตุจราจรทางถนน รวมทั้ง
ระดมความคิด ปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
ที่สำคัญให้เป็นระบบเดียวกัน

...โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่สำคัญ ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านสุขภาพ ของเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร, สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย, สำนักการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 13 กรมการแพทย์, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กองสนับสนุนบริการสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 กรุงเทพมหานคร กรมสุขภาพจิต, กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวม 50 คน

....ทั้งนี้ การขับเคลื่อนและบูรณางานแผนงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนเขตเมืองสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ และมีสุขภาพดี ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ