สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
Responsive image

สปคม. กรมควบคุมโรค จัดพิธีลงนามบันทึกคำรับรองการปฏิบัติงานราชการ ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรุงเทพฯ

......นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประธานพิธี
ลงนามบันทึกคำรับรองการปฏิบัติงานราชการประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม เข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานราชการกับผู้อำนวยการฯ โดยมีผู้กำกับและผู้จัดเก็บตัวชี้วัด จำนวน 14 ตัวชี้วัด เพื่อรับรองผลกการปฏิบัติงาน วัดผลสำเร็จของการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ